ABIERTO   LEER
Artículo Com puntua l'alumnat de secundària Algunes propostes per milllorar l'ús dels signes de puntuació
RESUMEN ARTíCULO

La puntuació és un tema complex en el qual intervenen factors sintàctics i discursius, a més de prosòdics. Aquesta interrelació crea un bon grapat de dificultats a l’hora d’abordar-ne l’ensenyament. En el present article, s’hi mostra una experiència duta a terme en un institut d’ensenyament secundari, amb l’objectiu d’observar la utilització que fan els estudiants dels signes de puntuació, quines variables incideixen en els errors més freqüents que cometen i com es pot contribuir a millorar-ne l’ús. Per acabar, s’hi fan algunes propostes d’aplicació pràctica.FORMATOS DISPONIBLES
En abierto