Artículo La composició de textos a partir de gràfiques estadístiques.
RESUMEN ARTíCULO

Aquest article parteix de la consideració de la llengua com a instrument d'aprenentatge i, alhora, com a marc metodològic de resolució de problemes en ciències socials, geografia i història; la qual cosa inclou l'obtenció i la reelaboració de la informació presentada mitjançant codis diferents del verbal, com ara les gràfiques estadístiques. La interpretació de gràfiques implica tot un seguit d'usos comunicatius i, en concret, la interacció verbal entre professor i alumnes per comprendre la informació de la gràfica i l'exposició de la informació obtinguda mitjançant el text expositiu corresponent. Aquestes activitats comporten l'elaboració de textos coherents i la utilització d'un lèxic adequat. Per dur-les a terme, es proposen alguns models de textos i una selecció de lèxic ordenat, que poden ser útils tant per al professor com per als alumnes.

AUTORES
Madalena Calvo, José Ignacio


FORMATOS DISPONIBLES
S/ 9,04
COLECCIONES: Revista Articles

Contenidos de la revista
Monografia: La narració
OPINIÓ
Intercanvi
Informacions
RESSENYES