Resumen del libro

La proposta que presentem és una eina clarament didàctica, pensada i dissenyada a fi i efecte que el centre educatiu i el professorat tingui dades més concretes que li permetin elaborar el projecte educatiu i curricular del centre a més de les programacions d’aula. Una de les innovacions més capdavanteres del llibre és la defensa i creació del que s’ha anomenat l’àmbit comú, entès com l’espai que ha de recollir i desenvolupar sistemàticament totes les competències transversals, essent la manera més apropiada per resoldre les dificultats que tenen els centres educatius en l’elaboració del seu projecte educatiu i curricular.